Páxinas

28/12/2012

O DIÁLOGO


Chamamos  diálogo ao intercambio verbal que se produce entre dúas ou máis persoas, xeralmente presentes, que de forma alternada, expresan as súas ideas, opinións sentimentos, etc.O diálogo fundaméntase na  interacción comunicativa directa e continua, de xeito que se intercambian constantemente os papeis de emisor e receptor.

  • CARACTERÍSTICAS XERAIS DO DIÁLOGO.
Existen dous tipos de textos dialogados: o espontáneo ou conversa cotiá, e o non espontáneo ou diálogo planificado. Un e outro comparten as seguintes características:

a)    Carácter oral. Os diálogos , agás no caso dos textos literarios e da trancrición escrita de mensaxes verbais, transmítese oralmente, de aí a relevancia que adquiren os elementos prosódicos ( voz, intensidade, entoación) e os elementos NON VERBAIS  ( acenos, miradas, posturas corporais, movementos de mans, indumentaria etc.)

b)    O contexto extralingüístico actúa como factor decisivo na comunicación verbal xa que por unha parte podemos facer referencia a elementos da situación sen nomealos ( ti designa o receptor, agora designa o tempo, aquí o lugar , etc) e por outra  omitimos  información que xa está presente no contexto.

c)    Necesidade de acordo mutuo entre as persoas que dialogan sobre aspectos como a aceptación da conversa, o papel de cada quen ou o nivel de formalidade do discurso.
d)    Predominio da 1ª e 2ª persoas gramaticais ( emisor e receptor) tanto nos pronomes persoais como nos verbos.

e)    Emprego de estruturas oracionais específicas para formular preguntas ( interrogativas) e expresar os sentimentos( exclamativas). Así mesmo utilízanse procedementos específicos para  expresar afirmación , negación ou dúbida.

f)    Malia a  súa diversidade os textos dialogados axústanse a unha estrutura fixa que se pode resumir en tres momentos: apertura-desenvolvemento-clausura. Cada unha destas partes caracterízase por empregar fórmulas lingüísticas específicas.

  • CLASIFICACIÓN DOS TEXTOS DIALOGADOS:

DIÁLOGO ESPONTÁNEO
DIÁLOGO NON ESPONTÁNEO OU PLANIFICADO
-Obedece a un encontro fortuíto ou escasamente planificado
-Prodúcese como consecuencia dun encontro planificado.
-Non hai roles diferentes entre os falantes.
-Hai roles diferenciados e cada persoa asume un papel.
-Os temas tratados xorden no momento e son variados.
-Preestablécese o tema a tratar.
-As quendas de palabra son flexibles.
- As quendas de palabras son  ríxidas.
-Non se pretende  un obxectivo claro agás os xerais das relacións sociais, familiares ou laborais.
- Obedece a obxectivos previos: dar a coñecer certas informacións ou opinións.
-Prefire os rexistros informais da lingua.
-Prefire os rexistros formais da lingua.
- Prodúcese en contextos moi variados.
EXEMPLO: CONVERSA ORAL COTIÁ,CONVERSA TELEFÓNICA …
- Prodúcese en contextos fixos e localizados.
EXEMPLOS: DEBATE, ENTREVISTA, MESA REDONDA, DIÁLOGO DRAMÁTICO  • CARACTERÍSTICAS DALGÚNS TEXTOS DIALOGADOS:

COLOQUIO
O coloquio é un intercambio verbal formalizado no que interveñen un número reducido de persoas, que expresan as súas opinións sobre un tema acordado previamente. Este intercambio de puntos de vista está conducido por un/ unha moderador/a que presenta os participantes e distribúe o uso da palabra . Relacionados co coloquio están a tertulia ( na que os participantes interveñen sen unha orde ríxida) o fórum ( reunión dun grupo de persoas que intercambian opinión sobre un libro – libroforum-,  unha obra cinematográfica –cinefórum- etc) e o debate que se caracteriza por confrontar varias posturas sobre o mesmo tema e que require a observación de normas básicas como o respecto da quenda de palabra e a opinión dos demais.

ENTREVISTA
É o diálogo entre unha persoa que pregunta e outra que resposta, o contido e a forma teñen que ter en conta o destinatario e o medio de transmisión. A entrevista pode ser só informativa (cando as preguntas pretenden transmitir as ideas e opiniñons de alguén en relación a un tema de interese) ou psicolóxica ( cando pretende amosar a personalidade de alguén).O proceso de realización dunha entrevista esixe varias fases ( preparación previa- realización – emisión ou redacción).

DIÁLOGO DRAMÁTICO
O teatro é un espectáculo fundamentado na combinación dunha parte verbal dialogada e outra non verbal ( acenos , vestiario, escenografía, música, luz etc). No texto teatral , o diálogo cese complementado polas indicacións do autor/a sobre os elementos non verbais – anotacións escénicas-
Baseados no diálogo están multitude de xéneros como moitos anuncios publicitarios, a banda deseñada, o cine …

0 comentarios:

Enviar um comentário